martes, 30 de setembro de 2014

Máis consecuencias negativas da inaxeitada xestión do anterior

A CONSELLERÍA NON OFERTARÁ PRAZAS GALEGAS NO VINDEIRO CONCURSO DE TRASLADOS DE ÁMBITO ESTATAL.

En breves datas está prevista a convocatoria do Concurso Xeral de Traslados a nivel estatal, como é preceptivo cada dous anos, e a Consellería de Educación da Xunta de Galicia vén de anunciar nos medios de comunicación que ten intención de non sacar ningunha praza vacante en Galiza para ese novo concurso.

Estamos, pois, diante dunha das moitas consecuencias negativas directamente derivadas da nefasta xestión que se ven facendo nos últimos meses arredor do concurso xeral de traslados de ámbito galego. Nese sentido, queremos salientar como esa decisión da Consellería lesiona os lexítimos dereitos e intereses do colectivo de traballadoras e traballadores do ensino.

Por unha banda, afecta ás persoas que están actualmente en comisión de servizos, moi particularmente ás que ocupan prazas en comisións por conciliación da vida laboral e familiar. Pode acontecer que rematen a comisión neste curso (por exemplo, por cumprimento do límite de idade dos/as fillos/as); se así é, a estas persoas corresponderíalles un traslado ao que, non obstante, non poderán optar dentro de Galiza se a Consellería non saca prazas a concurso.

Afecta, tamén, a aquel profesorado que obtivo destino definitivo na convocatoria de 2012 e que, unha vez pasados dous anos desde entón, tería agora dereito a concursar para cambiar o seu destino definitivo. Este colectivo, en virtude da posición da Consellería, en lugar de agardar dous anos, terá que esperar tres para poder concursar de novo.

Outro grupo afectado pola decisión sería o do profesorado “suprimido”. Os/as docentes nesta situación dispoñen de seis convocatorias de concurso de traslados para acadar destino. Participando no concurso estatal que se achega, non poderían acadar unha praza en Galiza. Sería pois, desde esta perspectiva, unha convocatoria “perdida” para eles. No caso de que de ningún xeito acaden un destino, este seríalles adxudicado de oficio, onde cadre…

No que se refire á xente que desexa concursar dende outros territorios para a nosa comunidade, a decisión da Consellería déixaa sen opción posíbel de traslado ata dentro de dous anos, como mínimo.

Esta non convocatoria de prazas no vindeiro concurso xeral de traslados de ámbito estatal semella a única vía que se lle ocorreu á Consellería de Educación para minorar os efectos negativos en cadea que a chapuza do concurso xeral de traslados galego do curso 2013-14 está xerando.

No caso de que o Tribunal Superior de Xustiza resolva positivamente os recursos presentados ante el, actualmente pendentes de resolución, a Consellería tería que desfacer o concurso pasado e as persoas que actualmente tomaron posesión da súa praza en virtude da resolución dese concurso terían que voltar ao seu destino anterior a esa adxudicación. Foi precisamente para evitar esa situación polo que dende o STEG solicitamos o pasado agosto a suspensión provisional do CXT. Non ofertando vacantes galegas no vindeiro concurso de ámbito estatal, a Consellería tenta curarse en saúde diante dunha posíbel sentenza contraria ao baremo do concurso de ámbito galego, evitando así que a situación aínda se faga máis complicada e gravosa para as persoas afectadas, con posíbel anulación de máis traslados.

O STEG solicita á Consellería que, se finalmente decide non ofertar vacantes galegas no vindeiro CXT de ámbito estatal, promulgue unha regulación expresa que ordene debidamente, salvagardando ao máximo os dereitos laborais do profesorado, as situacións creadas pola súa decisión de non ofertar prazas nesa convocatoria.

En calquera caso, estamos unha vez máis ante unha clara vulneración dos dereitos do profesorado, nunha situación rocambolesca de incertidume laboral e xurídica que só pode atribuírse á inaxeitada xestión dunha Consellería que día tras día confirma a súa incapacidade manifesta para conducir como debería o ensino público galego.

Ningún comentario:

Publicar un comentario