luns, 12 de xullo de 2010

O Defensor do Pobo español recoméndalle ao Tribunal Constitucional revisar a xurisprudencia de cooficialidade lingüística

O Defensor do Pobo considera "desexable" dispoñer dun pronunciamento do Tribunal Constitucional que "actualice, confirme ou revise" a xurisprudencia en materia de cooficialidade lingüística.
Máis información en:
http://www.adn.es/politica/20100627/NWS-0129-TC-Defensor-Pueblo-cooficialidad-linguistica.html

A Asociación Berciana da Lingua Xarmenta premia os mellores debuxos sobre a “maxia” do galego

A Biblioteca Municipal de Ponferrada acolleu a entrega de galardóns dos V Premios Xarmenta de Debuxo, un certame que promove a Asociación Berciana da Lingua “Xarmenta” e que está dirixido ao alumnado de lingua galega do Bierzo.
Máis información en:
http://www.xunta.es/linguagalega/noticias/1466

Anxo Lorenzo incide na importancia da transmisión familiar do galego na clausura do curso de Preescolar na Casa

O secretario xeral de Política Lingüística, Anxo Lorenzo, fixo fincapé na importancia de favorecer a transmisión interxeracional do galego durante a clausura do curso 2009-2010 da Fundación Preescolar na Casa, que tivo lugar en Lugo.
Máis información en:
http://www.xunta.es/linguagalega/noticias/1472

venres, 2 de xullo de 2010

ESCRITO PARA ENTREGAR COMO NAI/PAI/TITOR-A DUN NENO OU DUNHA NENA NA EDUCACIÓN INFANTIL, PARA GARANTIR O DEREITO Á EDUCACIÓN EN GALEGO

Xunta aprobou, a pesar do rexeitamento da comunidade educativa, un novo decreto que, entre outros problemas, non garante que un neno ou unha nena poida recibir ningún ensino en galego na etapa de infantil.
Esta norma foi promulgada de forma unilateral, sen ter en conta a opinión de sindicatos, organizacións estudantís, asociacións de nais e pais, institucións culturais como a Real Academia Galega e o Consello da Cultura Galega, ou un informe de altísimo nivel xurídico do Consello Consultivo. Este último organismo advertiu á Xunta de que este decreto conculca dereitos na educación infantil.
Que un neno ou unha nena poida recibir ningún ensino na lingua propia até que faga os seis anos de idade é unha situación que non se produce en ningunha outra comunidade do Estado español e que leva o galego a unha situación preautonómica, alén de conculcar o dereito a un ensino igualitario e de calidade.
Por iso, desde Queremos Galego animamos a todas as nais, pais ou titoras e titores de nenas e nenos na etapa de educación infantil a que cubran o seguinte formulario e o remita ao enderezo da nosa plataforma cívica: Queremos Galego, Rúa do Vilar, 15 – 1º dereita, 15705 Santiago de Compostela.
Desde Queremos Galego entregaremos todos os escritos (que serán compilados de acordo coa Lei de protección de datos) no rexistro da Xunta, dirixidos ao Conselleiro de Educación, e achegarémoslle tamén as copias correspondentes a cada centro de ensino á dirección do mesmo, para que teñan constancia.
Este documento está pensado para todas as familias que, falen galego ou castelán, desexen que o seu fillo ou a súa filla teña as garantías para unha educación en galego. Subliñamos isto porque o actual decreto non só dificulta que unha familia falante de galego poida ter ensino neste idioma para o seu fillo/a, senón que imposibilita que un neno dunha familia falante de castelán poida adquirir competencias comunicativas en galego.
Ademais pedimos a todas as nais e pais que respondan á pregunta formulada pola Consellaría de Educación: EN GALEGO. A pregunta está formulada de tal xeito que non se quere ter en conta en que lingua se quere escolarizar ás fillas e fillos, senón en que lingua falan as nais e pais.

AO CONSELLEIRO DE EDUCACIÓN 

Dona/Don……………………………………………………………………………...………………….
nai/pai/titor-a de ………………………………………………………………....….........................................
alumna/o do curso…….........…………………, no centro ….............................................................,
con enderezo a efectos de notificación en ...................................................................................
Comunícolle a miña solicitude para que se me comuniquen as medidas pedagóxicas que se van adoptar para que a miña filla / o meu fillo aprenda en galego, reforzando e afianzando o noso idioma propio.
A escola segue a ser unha institución fortemente castelanizante e a experiencia indica que, sen unha atención específica, os nenos falantes de galego perden o seu idioma, mesturándoo caoticamente nun xeito de castrapo que afecta gravemente á fixación da lingua. O resultado é que a nena ou o neno infravalora o seu idioma e acaba por abandonalo.
Pola súa banda, todos os estudos oficiais demostran que os nenos que entran na escola falando castelán non conseguen as competencias comunicativas en galego, pois a lingua propia continúa a estar desfavorecida a nivel social. Se xa antes existía este problema, co decreto 79/2010, esta situación agrávase, pois non se ofrecen as garantías para unha docencia mínima na lingua propia da nosa sociedade.
A Lei de normalización lingüística, que desenvolve o artigo 5 do Estatuto de Autonomía, sinala que o galego é tamén lingua oficial do ensino en todos os tramos educativos (art. 12) e que as autoridades arbitrarán as medidas encamiñadas a promover o uso progresivo do galego (art. 13). Ademais, a Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias, ratificada polo Estado en 2001 e que forma parte do noso ordenamento xurídico constitucional, sinala no seu artigo 8 que os poderes públicos deben promover un modelo educativo con garantías para a lingua propia. Así mesmo, aínda que o decreto 79/2010 vulnera o dereito a unha formación escolar en galego, conculcando así dereitos lingüísticos individuais e colectivos, sinala no seu artigo 5 que se “procurará” que o alumnado adquira, de forma oral e escrita, o coñecemento das dúas linguas oficiais, mais sen determinar como.

Por todo isto, SOLICITO:

1. Que se me informe por escrito das medidas pedagóxicas que se van adoptar para que a miña filla / o meu fillo aprenda en galego, reforzando e afianzando o noso idioma propio.
2. Que se me garanta o dereito a dispor dun ensino en galego na etapa educación infantil, de acordo coa art. .8.1.a.i da Carta Europea de Linguas Rexionais ou Minoritarias e co disposto no art. 13.1 da Lei de normalización lingüística.
3. Que se me informe das medidas concretas de atendemento individualizado que a miña filla / o meu fillo vai recibir en lingua galega, de acordo co que o artigo 5.3 do decreto 79/2010 estipula.
Non reclamo estas medidas exclusivamente en beneficio da miña filla / do meu fillo. Teño en consideración que a lingua galega é patrimonio de todas e todos e, por tanto, tamén dos seus compañeiros e do profesorado. O esforzo especial que se faga desde a escola en favor da nosa lingua propia perseguirá un beneficio colectivo e non individual.

Atentamente. Asdo.

A plataforma Queremos Galego chama á “rebelión cívica” fronte ás cancelas ao galego en Infantil.

Queremos Galego censura o “malgasto” de 5 millóns de euros “en atacar o galego” e achega un manifesto de nais e pais en prol do idioma.
Máis información en:
http://www.vieiros.com/nova/79976/chamamento-a-rebelion-civica-fronte-as-cancelas-ao-galego-en-infantil
http://www.anosaterra.org/nova/46919/campana-dos-pais-a-prol-do-galego-en-infantil.html

Educación prohibe os programas infantís de inmersión nas cidades.

A consellería comunicoulles a 47 centros educativos que non poderán continuar con este modelo de aulas no vindeiro curso, aínda que os pais as demanden. Denunciouno STEG (Sindicato de Traballadores do Ensino de Galiza), que lembra que xa no ano pasado a consellería optara por eliminar as axudas económicas para un modelo que tenta favorecer que os máis cativos que teñen un nulo contacto coa lingua propia de Galicia poidan telo polo menos nas escolas. Esta inmersión foi aprobada como posibilidade polo Goberno de Manuel Fraga en 1995 e logo desenvolvida polo decreto de 2007 do bipartito.
Máis información en:
http://www.vieiros.com/nova/80000/educacion-prohibe-os-programas-infantis-de-inmersion-nas-cidades
http://www.xornal.com/artigo/2010/06/17/politica/xunta-prohibe-inmersion-galego-nas-escolas-das-cidades/2010061622320900298.html
http://www.anosaterra.org/nova/47093/os-endl-denuncian-que-educacion-non-respecta-os-pais.html