luns, 29 de setembro de 2014

Un novo curso onde continúa o desmantelamento da rede de Orientación

Nestes tres últimos cursos estamos asistindo a un desmantelamento da Rede de Orientación Educativa de Galicia (ROEGAL) publicada no curso 2009-2010 onde se recollía que “os Departamentos de Orientación dos centros de Educación Secundaria deixan de ter centros adscritos”, xa que se están adscribindo CEIPs aos Departamentos de Orientación dos IES unha vez comezado o curso e elaborados os horarios, coas dificultades que iso conleva á hora de elaborar unha programación axeitada e unha planificación do curso.

Estes cambios, denunciados polo STEG o curso pasado provocan que dependa da boa vontade dos Equipos Directivos facilitar a coordinación cos equipos de ciclo, a asistencia a Claustros, Consellos Escolares, CCP, Comisión de Convivencia, sesións de avaliación,…. que coincidan nas mesmas datas; facendo que o labor da orientación quede reducida á avaliación psicopedagóxica do alumnado e se deixen relegadas a un segundo plano, ou desaparezan, tarefas tan importantes como:
· Deseño de accións encamiñadas á prevención das dificultades
· Impulsar a participación do profesorado en programas de innovación educativa
· Promover a cooperación centro – familias
· Favorecer o proceso orientación vocacional e as transicións nas diferentes etapas e itinerarios educativos
O papel que se asigna á orientación é imprescindibel para que funcionen determinados programas como a Diversificación Curricular, PCPI, PROA, e resulta paradoxal que, por un lado se lle encomenden cada vez máis funcións, e por outro se escatime en persoal e non se recoñeza explícitamente o seu labor.
- IES de Quiroga: No curso 2012-2013 adscríbenlle en novembro o CEIP de Quiroga e o CEIP de San Clodio.
- IES Pedregal de Irimia en Meira. En outubro de 2013 adscribíronlle o CEIP de Meira e o CEIP Rosalía de Castro de Pol.
- IES Fonmiñá na Pastoriza: En outubro de 2013 adscríbeselle o CEIP O Salvador na Pastoriza.
- IES Plurilingüe Fontem Albei, na Fonsagrada está sen orientador dende hai 3 anos. Só vai dous días á semana a orientadora do CPI de Cervantes que tamén está compartida co CEIP Ponte de Doiras. O CPI asume do seu presuposto esta quilometraxe.
- CPI de Taboada, no curso 2013-2014 adscríbeselle o CEIP de Portomarín.
- CEIP Lois Tobío, Viveiro (305 alumnas/os) compartido ca EEI San Roque (104 alumnas/os). En outubro de 2013 adscríbenlle o CEIP Plurilingüe de Covas (202 alumnas/os).
- CEIP Pedrosa Latas (Celeiro-Viveiro) compartido co Santa Rita de Galdo (Viveiro) e o CEIP Vicente Casabella de Ourol en outubro de 2013, adscríbenlle o CEIP do Vicedo.
- CEIP Plurilingüe de Covas (Viveiro) ten creada a praza de Xefe de Departamento de Orientación compartida co CEIP do Vicedo. A praza está cuberta por un mestre definitivo que está con un permiso de Servizos Especiais ( por 4 anos) sen substituír.
- CEIP Antonio Pedroso Latas de Celeiro: No curso 2014-2015 dende o Servizo de Inspección propón a Orientadora do centro un dia fixo de presenza no centro independentemente das necesidades que haxa en Ourol porque só hai unha mestra para impartir clase e as nais e pais de alumnas/os están a presionar para que se arranxe esta situación.
- CEIP de Présaras. Concello de Vilasantar (Estrada de Curtis-Melide). Ó CEIP Virxe do Portal en Sobrado (A Coruña) adxudicáronlle o orientador/a no concurso de traslados mais finalmente foi a Orientadora de Teixeiro quen asumiu o centro a pesares de que xa compartía os centros de Curtis, Teixeiro e Présaras.
A comezos deste curso xurden casos como o do IES Illa de Sarón en Xove, onde a Xefatura do Departamento de Orientación a vai exercer a Xefa de Estudos e PT do centro (polo tanto unha persoa do corpo de mestras/es), contando co beneplácito da Inspección Educativa e perxudicando claramente ao colectivo de orientadoras/es.
O STEG denuncia asimesmo que a Consellería mantén sen cubrir dúas prazas, en cada unha das catro provincias nos Equipos de Orientación Específicos que brindan apoio especializado aos Departamentos de Orientación e a situación de provisionalidade dos orientadores en CEIPs onde as prazas estanse a cubir curso a curso con provisionais e non con persoal definitivo, o que daría estabilidade e continuidade ao traballo de orientación. Estes feitos fan imposible un futuro da orientación con prioridade ás intervencións sistémicas e preventivas e a formación do profesorado e das familias para que se incida na maior parte do alumnado.
- O Equipo de Orientación Especifico de LUGO ten dúas prazas sen cubrir correspondentes coa especialista en trastornos Motóricos e o de Trastornos Xeralizados do Desenvolvemento.
- O Equipo de Orientación Especifico de PONTEVEDRA: Ten a praza do especialista en Audición e Linguaxe sen cubrir.
- O Equipo de Orientación Especifico de OURENSE ten dúas prazas sen cubrir, o responsable de Déficits Sensoriais e o de Orientación Vocacional e Profesional.
- O Equipo de Orientación Especifico de A CORUÑA ten dúas prazas sen cubrir que se corresponden coa traballadora Social e o especialista en Audición e Linguaxe.

Ningún comentario:

Publicar un comentario