martes, 24 de febreiro de 2015

As condicións sociolaborais do profesorado galego continúan á cola respecto ás do resto do Estado

Aínda que o Goberno galego tentou "venderlle a moto" á cidadanía galega coa lei 11/2014 de orzamentos xerais de Galiza para o 2015 incluíndo nela unha disposición que o obriga á devolución ao funcionariado da famosa paga extra de decembro de 2012 e aínda que se presenta esa obriga de devolución como proba palpábel da presunta recuperación económica que está a experimentar o país, o fondo desa disposición adicional décimo sétima é ben diferente e deixa ver unha realidade diametralmente oposta á que pretende mostrar Feijóo.

Non é certo que o Goberno galego vaia devolver a extra de 2012. Nin tan sequera é certo que estea a cumprir as sentenzas xudiciais que determinan que ten a obriga de devolver, si ou si, 44 días devengados desa paga extra. O Goberno do Partido Popular o que fai é devolver tan só 22 días do total da paga extra substraída en 2012. É probable que nun futuro próximo, seguramente moi preto xa das próximas eleccións (sexan estas municipais, estatais ou galegas) faga o anuncio de que devolve o que resta de paga extra de 2012 para, de novo, dar a sensación de ser un goberno cumpridor co seu funcionariado. Nada máis lonxe da realidade.

A situación empeora se nos comparamos co resto de territorios do Estado español (véxase táboa ao final do texto). Tan só outras 5 comunidades autónomas están nunha situación tan negativa como a nosa, isto é, na que o funcionariado docente segue sen percibir integramente unha retribución cuxo dereito a cobrala foi xa gañado e recoñecido nos tribunais.

O colmo do esperpento é que o Goberno de Feijóo, como quen non quere a cousa, continúa quitando ano tras ano unha paga extra ao funcionariado docente galego. Dende 2013, efectivamente, a Consellería de Educación determinou que nas pagas extras de xuño e decembro íanse deixar de cobrar os complementos específicos (docente, sexenios, singular e cargos) de forma que todas as pagas extras dende 2013 ata hoxe seguen estando recurtadas entre un 40% e un 50%. En definitiva, do 2013 a hoxe o colectivo docente galego perdeu practicamente unha paga extra enteira cada ano transcorrido.

De novo, a comparativa co resto do Estado (véxase táboa ao final do texto) é tan reveladora como desoladora, pois tan só outras 5 comunidades autónomas están nesa mesma situación.

Non insiste o Goberno Popular en que a situación económica en Galiza virou para ben durante o ano 2014?. Por que mantén, entón, estes recortes retributivos para o funcionariado docente galego? Acaso non merece o profesorado que depende da Consellería de Educación da Xunta de Galicia un trato, como mínimo, equiparable ao profesorado do resto do Estado? Ou é que a cacarexada recuperación só serve para dar grandes titulares pero non para retribuír dignamente aos traballadores e traballadoras do ensino galego?

Ningún comentario:

Publicar un comentario