mércores, 20 de abril de 2016

CEAPA rexeita a Orde coa que o MECD regula a realización da Avaliación Final de Educación Primaria, que hoxe se tramita no Consello Escolar do Estado, e esixe a súa retirada inmediata

No día de hoxe,19 de Abril, a Comisión Permanente do Consello Escolar do Estado tramita a Orde pola que se regula a realización da Avaliación Final de Educación Primaria no ámbito de xestión do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, unha norma coa que os responsables políticos do devandito Ministerio pretenden continuar coa implantación das reválidas da LOMCE, e con iso da propia LOMCE, a pesar de que o Congreso dos Deputados aprobase unha Proposición de Lei para suspender o calendario de implantación da devandita lei e, con iso, destas reválidas.
CEAPA rexeita estas probas denominadas de fin de etapa en sexto de Educación Primaria porque as mesmas configúranse como verdadeiras reválidas que buscan ir segregando ao alumnado en función duns resultados que non gardan relación directa co seu proceso educativo e que só buscan a estandarización do proceso de ensino, utilizando un modelo neoliberal educativo que tenta pechar o que se ensina a través do que se avalía con este tipo de probas.
CEAPA reuniuse co Director Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial con relación a estas probas, elaborando un resumo do expresado polo Director Xeral e os seus colaboradores presentes na devandita reunión, resumo que foi validado polo propio Director Xeral antes de ser difundido (se adxunta). Como se pode observar ao comparar o proxecto de Orde Ministerial e o documento resumen mencionado, ambos os contidos non son compatibles nalgúns aspectos, motivo polo cal CEAPA considera que o MECD faltou aos compromisos adquiridos na reunión mencionada.
A pesar de compartir o contido do borrador do ditame oficial elaborado no seo do Consello Escolar do Estado, que se somete a posible aprobación hoxe na súa Comisión Permanente, da cal CEAPA forma parte, os conselleiros que a representan votarán en contra do ditame para presentar un voto particular á Orde mencionada, no cal se argumenta a posición contraria á tramitación da Orde e esíxese a súa retirada.
Achégase resumo da información transmitida polo Director Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial con CEAPA o pasado 10 de marzo.

Ningún comentario:

Publicar un comentario