luns, 24 de novembro de 2014

O "reto" do abandono escolar en España é adaptar as estratexias a cada rexión, segundo un informe da CEA Comisión Europea (CE) presentou un informe realizado conxuntamente pola rede Eurydice e Cedefop que pon de relevo o "reto" que supón para a administración española adaptar o desenvolvemento da estratexia a "as diferentes circunstancias socioeconómicas e á disparidade das taxas de abandono escolar temperán de cada rexión".
Neste sentido, recomenda como modelo o sistema belga, no que a avaliación da eficiencia de cada programa de loita contra o abandono escolar actúa como "paraugas" que integra a acción de todas as rexións, e fai fincapé na importancia "esencial" de levar a cabo actuacións intersectoriais e coordinadas entre os distintos niveis da administración.
O documento destaca a evolución de España, xunto coa doutros países na loita contra o abandono escolar, pero anima a "continuar realizando cambios" para cumprir co obxectivo de baixar a taxa de abandono do conxunto do país por debaixo do 15 por cento en 2020.
"Algúns países como España, Malta e Portugal, malia ter taxas de abandono escolar por enriba do 10 por cento, fixeron melloras significativas nos últimos anos", asegura o documento.
De feito, recorda que en 2009 a taxa de abandono escolar en España alcanzaba o 30,9 por cento, mentres que en 2013 alcanzou a súa cifra anual máis baixa ao situarse no 23.6 por cento. Ademais, segundo as previsións do Ministerio de Educación para 2014, este índice baixará do 22 por cento ao termo do ano.
Por outra parte, subliña a importancia de abordar o problema dende unha perspectiva "integral" e "ampla", que identifique e ataque cada unha das causas e factores que interveñen na decisión dos mozos de abandonar os estudos antes de obter un nivel mínimo de cualificación, e que estableza medidas para reforzar a educación entre os colectivos de risco.

INMIGRANTES, VARÓNS E E FILLOS DE PAIS CON BAIXO NIVEL EDUCATIVO

Neste sentido, o estudo recorda que o abandono escolar dos inmigrantes en España é "particularmente alto" (preto do 40%) en comparación co dos nativos (superior ao 20%) e entre os homes (en torno ao 27%) respecto das mulleres (20%).
Así mesmo sinala os estudantes que repiten algún curso como outro dos colectivos de risco e recorda que, segundo un estudo, o 88% dos que abandonan a escola antes de tempo o fan debido a "as experiencias asociadas a repetir curso". Neste sentido, recorda que, en España, o 32,9 por cento dos estudantes repiten curso polo menos unha vez.
Por último, pon o acento sobre os colectivos cun nivel sociocultural familiar ou de educación inferior como principal colectivo de risco, así como aqueles que sofren carestía económica ou exclusión social.
Segundo os datos do Eurostat de xuño de 2014, a porcentaxe de nenos en España cuxos pais teñen, como máximo un nivel de estudos equivalente aos primeiros cursos de educación secundaria, é do 56,7 por cento; e o daqueles cuxos pais non recibiron educación máis alá do bacharelato ou un nivel equivalente é do 34,6 por cento.
Todos eles figuran entre o colectivo que a CE identifica como en "risco de pobreza ou exclusión social" pola desvantaxe que, segundo indica o informe, supón o nivel educativo dos seus pais á hora de continuar cos seus estudos.
Por iso, a CE recomenda levar a cabo medidas tanto de prevención do abandono escolar. Entre as primeiras figuran o reforzo da orientación aos alumnos acerca dos seus itinerarios de educación e profesionais, axudalos a identificar as súas capacidades, talentos e as opcións máis convenientes para eles, promover o acceso á educación "de alta calidade" en etapas temperás e melloras orientadas a incrementar a calidade tanto do ensino coma da aprendizaxe nas escolas.
Así mesmo, propón medidas de "intervención" ante o abandono escolar temperán para "identificar os alumnos que pasan por dificultades" e lograr que non se desenganchen do proceso de aprendizaxe".
Entre estas destaca os programas e medidas de apoio individual e de reforzo aos estudantes, especialmente a aqueles con dificultades para aprender e aos que teñen unha lingua materna distinta da dos estudos; promover a implicación dos pais na educación e as actividades da escola; combater a violencia nos centros, e desenvolver sistemas para monitorizar o absentismo escolar, como síntoma temperán de casos futuros de abandono, entre outras propostas.

Ningún comentario:

Publicar un comentario