luns, 28 de marzo de 2016

Os galegos estamos á cabeza do Estado en materia de consultas en liña ás bibliotecas

O Observatorio do Consello da Cultura Galega vén de presentar os resultados dunha investigación no que se avalía a actividade das bibliotecas e se afonda na pegada que está a deixar nelas o afianzamento das novas ferramentas de comunicación e información. Asemade, estúdase a influencia que teñen na contorna social onde se emprazan, facendo comparativas entre comunidades. Segundo se desprende do novo Documento de Traballo do Observatorio (Estatísticas de bibliotecas) “medrou de xeito considerábel o número de visitas virtuais a estes espazos públicos de coñecemento, máis polo miúdo a consulta aos catálogos e aos fondos dixitalizados”. O informe, por certo, tamén achega datos de valor sobre o equipamento material e humano das bibliotecas galegas, salientando as “novas perspectivas” que se abren co mundo dixital. No lado negativo, infórmase, baixan os usuarios.
A fonte da que se nutre a investigación procede da Estadística de Bibliotecas. do Instituto Nacional de Estadística que se realiza dende 1959. O ámbito de investigación confórmano todos os centros do territorio español, “calquera que sexa a súa dependencia administrativa”, a excepción das privadas cuxa utilización non estea permitida ao público e aos estudantes.
Volvendo ás cifras propiamente ditas e facendo fincapé naquelas que atinxan ás novas tecnoloxías, sinalar que no informe indícase que no conxunto do Estado o número de visitas ás páxinas web das bibliotecas medraron un 50,8% entre 2002 e 2014. Con respecto a Galicia, o ano 2014 foi o que rexistrou o maior número de visitas ás paxinas web das bibliotecas nesta serie histórica. Así, infórmase, “en 2002 superáronse os 2,4 millóns de consultas, pero en 2014 xa se acadaron case os 20 millóns”. Polo tanto, as visitas aos sitios en liña da nosa terra incrementáronse entre 2002 e 2014 máis dun 700%. En consecuencia, Galicia é a terceira comunidade despois de Madrid e Catalunya onde máis consultas se fixeron ás páxinas das bibliotecas en 2014.
Na investigación tamén se di que os servizos que máis se empregan á hora de consultar as páxinas web das bibliotecas son a consulta aos catálogos e desde 2012, “coa dixitalización dos fondos e a posibilidade de acceder a eles dende Internet”, tamén son un servizo empregado polos usuarios e usuarias das bibliotecas. Na nosa terra 135 bibliotecas recibiron visitas por Internet para consultar os seus fondos e 291 para consultar o catálogo.
Por outra banda, un 85,3% das bibliotecas galegas contan con acceso de balde a Internet e un 69% ofrécenlles Wi-Fi aos e ás súas usuarias. A incorporación de computadores e terminais informáticos aumentou “progresivamente” nos últimos oito anos, constátase no estudo da CCG, que engade que son maioría os de uso público exclusivo, “aínda que tamén contan cun volume importante de ordenadores para xestión interna”.
No que atinxe ao número de préstamos domiciliarios, confírmase “un aumento progresivo destes entre os anos 2006 e 2012”, agás no caso dos documentos sonoros, “cuxa demanda xa empeza a decaer en 2010”. No informe engádese que “esta tendencia de crecemento invértese en 2014, ano en que o número de préstamos baixa, sobre todo os documentos audiovisuais, seguidos dos sonoros e dos libros”. Iso si, a partir de 2010 irrompen “con forza” os libros, xogos e outros documentos electrónicos. O medre do préstamo domiciliario no caso dos libros electrónicos en 2014 foi “moi alto”, reflicte o CCG.

Ningún comentario:

Publicar un comentario