luns, 9 de xuño de 2014

O Goberno dá luz verde ao Real Decreto que acabará coa Selectividade no curso 2017/2018

O Consello de Ministros deu luz verde ao Real Decreto polo que se establece a normativa básica dos procedementos de admisión ás Ensinanzas Universitarias Oficiais de Grao, que acabará coa Selectividade no curso 2017/2018, primeiro ano académico en que os estudantes non terán que someterse á devandita proba.
Aprobado este venres por proposta do ministro de Educación, Cultura e Deporte, José Ignacio Wert, con este Real Decreto desaparece a esixencia de superar a Proba de Acceso á Universidade (PAU) para acceder ás ensinanzas universitarias oficiais de Grado, e establécese como requisito a posesión da titulación que dá acceso á universidade: título de Bacharel ou título, diploma ou estudos equivalentes, e títulos de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño, ou de Técnico Deportivo Superior.
Igualmente, de acordo coa nova redacción do artigo 38 da Lei Orgánica de Educación (GABE), son as Universidades as que determinan, de conformidade con distintos criterios de valoración, a admisión a estas ensinanzas daqueles estudantes que obtivesen a titulación que dá acceso á Universidade. Estes criterios de valoración e procedementos de admisión son aplicables aos estudantes dos sistemas educativos estranxeiros.
En relación cos titulados en Bacharelato Europeo e en Bacharelato internacional e estudantes procedentes de sistemas educativos de Estados membros da Unión Europea ou doutros Estados cos que se subscribisen acordos internacionais aplicables a este respecto, en réxime de reciprocidade, establécese como requisito de acceso a acreditación da titulación correspondente, e establécense os mesmos criterios de admisión que poidan fixar as Universidades para os estudantes en posesión do título do Sistema Educativo Español.
Pola súa banda, os alumnos procedentes de sistemas educativos pertencentes a países cos que non se subscribisen acordos internacionais poderán acceder aos estudos oficiais de Grado logo de homologación dos seus estudos polos correspondentes españois, de acordo cos criterios de admisión específicos establecidos polas Universidades e regulados neste novo Real Decreto.
Así mesmo, de acordo co disposto na Lei Orgánica de Universidades, esta nova regulación esixe que o Goberno, logo de informe da Conferencia Xeral de Política Universitaria, estableza as normas básicas para a admisión dos estudantes que soliciten ingresar nos centros universitarios, sempre con respecto aos principios de igualdade, mérito e capacidade, e de conformidade co indicado en GÁBEA.
O Real Decreto inclúe a regulación dalgúns procedementos específicos de acceso e admisión ás ensinanzas universitarias oficiais, como os previstos para persoas maiores de 25 anos, o acceso mediante acreditación de experiencia laboral ou profesional para maiores de 40 anos, ou o acceso para maiores de 45 anos, que se manteñen sen cambios con relación ao previsto na actual normativa.

ENTRADA EN VIGOR

Por outra parte, o novo sistema de admisión ás ensinanzas universitarias oficiais de Grado será de aplicación aos estudantes que obtivesen o título de Bachiller do Sistema Educativo Español regulado na Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) e que accedan a estas ensinanzas a partir do curso académico 2017-2018.
Non obstante, para aqueles estudantes que posúan os títulos de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño ou de Técnico Deportivo Superior, así como para os estudantes procedentes de sistemas educativos estranxeiros, os novos criterios de acceso e admisión ás ensinanzas universitarias oficiais de Grado serán de aplicación a partir do curso académico 2014-2015.
Segundo o Goberno, para este período transitorio que abrangue os cursos académicos 2014-2015 a 2016-2017, o Real Decreto regula criterios de admisión específicos que as Universidades poderán aplicar para garantir a admisión en condicións de igualdade.

Ningún comentario:

Publicar un comentario