xoves, 21 de maio de 2015

Galicia, cada vez máis envellecida

Un de cada catro galegos terá máis de 65 anos cando finalice esta década.


Máis do 23% da poboación galega supera os 65 anos na actualidade e a finais desta década a porcentaxe ascenderá ata o 25% (un de cada catro galegos), segundo as previsións do Instituto Galego de Estatística (IGE).
De feito, segundo o sistema de indicadores de lonxevidade do IGE, esta porcentaxe -de poboación de 65 ou máis anos con respecto ao total de Galicia- "aumenta ano tras ano". Un indicador utilizado para medir a evolución deste colectivo no tempo é o denominado 'índice de envellecemento', que relaciona a poboación de 65 ou máis anos con respecto a cada 100 persoas menores de 20 anos.
Mentres que en España este indicador na actualidade toma valores ao redor de 90, en Galicia presenta "un continuo incremento" ata superar o valor 149 en 2014, sinala Estatística.
Así, indica que as previsións "apuntan na mesma dirección de incremento na seguinte década, chegando a tomar valores superiores a 180 en 2024". Outro indicador que mide habitualmente a estrutura deste colectivo é o 'índice de sobreenvejecimiento', que calcula a porcentaxe que representa a poboación de 85 ou máis anos sobre o grupo de 65 ou máis anos. O pasado ano, este indicador tomou o valor de 16,0 en Galicia e 14,8 en España.
Ademais, a información do IGE reflicte que os galegos de 65 ou máis anos viven "maioritariamente en fogares compostos unicamente por persoas dese grupo de idade". Respecto diso, as provincias de Ourense e A Coruña son as que presentan maiores porcentaxes de persoas de 65 ou máis anos que viven en fogares con todos os seus membros neste grupo de idade. Por outra banda, os fogares compostos por persoas de 65 ou máis anos son maioritariamente unipersonais e o estado civil máis habitual tanto en Galicia como en España das persoas de 65 ou máis anos é o de 'casado', cunha porcentaxe que se aproxima ao 60% en ambos os casos.
EDUCACIÓN. En canto ao nivel educativo alcanzado polas persoas de 65 ou máis anos, é inferior en Galicia a porcentaxe de persoas sen estudos, denominados na clasificación da enquisa de poboación activa (EPA), fonte desta información, como 'analfabetos', con respecto ao total de España.
As principais causas de defunción das persoas de 65 e máis anos en Galicia, segundo a décima revisión da clasificación internacional de enfermidades (CIE), foron en 2013 as enfermidades do sistema circulatorio, co 33,7% das defuncións, e os tumores, co 27,7%. Por sexos, as diferenzas máis significativas aparecen precisamente na repartición entre estes dous tipos de causas: no caso dos homes son superiores as defuncións por tumores, un 33,8%; mentres que no caso das mulleres son máis habituais as defuncións por enfermidades do sistema circulatorio, un 37,8% en 2013.

Ningún comentario:

Publicar un comentario