mércores, 20 de maio de 2015

CEAPA esixe información sobre as medidas que se van adoptar respecto dos resultados derivados das probas de terceiro de primaria

CEAPA dúbida do obxectivo real da realización das probas de 3º de Educación Primaria así como da publicación dos resultados. O MECD, co argumento de comprobar o grao de adquisición de competencias, nun escenario de recortes sen precedentes na educación pública, impón a través da LOMCE o dubidoso obxectivo de medir a calidade mediante unha proba común e o escuro empeño de facer públicos os resultados.
A LOMCE impón a realización desta proba, cuxos resultados poderían servir para tomar decisións sobre a educación dos nosos fillos e fillas, indicando dunha forma pouco clara que "de resultar desfavorable esta avaliación, o equipo docente deberá adoptar as medidas ordinarias ou extraordinarias máis axeitadas. "
CEAPA oponse a que unha redacción ambigua na LOMCE na que só fala de "medidas ordinarias ou extraordinarias máis axeitadas" poida supoñer a repetición de curso ou unha nota no expediente do alumnado que condicione o seu futuro dentro do sistema educativo.
CEAPA ten claro que esta proba non beneficiará en nada aos nosos fillos e fillas, nin aos seus centros, e en cambio supoñerá unha situación de estrés no normal desenvolvemento da vida do centro que dedicará tempo e metodoloxía na preparación dos exames para mellorar na posición do ranking, o que irá en detrimento da súa formación integral.
CEAPA oponse á publicación destes resultados, como indica a LOMCE, xa que a súa única finalidade é a de realizar un ranking de centros sen ter en conta factores socioeconómicos e socioculturais do contexto, intentando xustificar e potenciar a existencia de dous tipos de centros, os públicos e os privados concertados que realizan selección do alumnado, o que lles permite conseguir unha boa posición no ranking, unicamente baseada nos resultados destas probas, entrando nunha competencia que en nada beneficia ao sistema educativo.
CEAPA considera que as Administracións Educativas dispoñen de ferramentas que permiten abordar programas de mellora, sen expoñer os nosos fillos e fillas a un exame que en nada lles beneficia. O impulso da Inspección educativa, o investimento en formación do profesorado e das familias, o investimento en dotación de persoal, programas de reforzo que apoian ás necesidades do alumnado, a diminución das ratios, a atención e orientación personalizada, os medios para superar desigualdades.... en definitiva, hai moitas ferramentas que si consideramos benefician á educación dos nosos fillos e fillas, moito máis que a simple, pero tamén custosa, avaliación á que se pretende someter o alumnado de 3º de Educación Primaria.
CEAPA, a través das súas federacións e confederacións, inicia unha campaña para esixir ás autoridades educativas que informen das instrucións dadas aos colexios de Educación Primaria sobre as medidas que se van adoptar en cada centro educativo segundo os resultados da devandita proba.
Mediante esta campaña, CEAPA esixe que o MECD informe sobre as instrucións dadas ás distintas Consellarías de Educación e ás Direccións Provinciais das Cidades Autónomas, e que estas trasladen aos equipos directivos dos centros a súa obriga de informar en cada Consello Escolar e a través dos/ás titores/ás sobre as medidas que van adoptar respecto dos resultados das devanditas probas.

Ningún comentario:

Publicar un comentario