luns, 19 de maio de 2014

Os alumnos de 1º a 3º da ESO terán que estudar sobre reprodución asistida, anticonceptivos e sexualidade

Os alumnos de Primeiro a Tercero de Ensino Secundario Obrigatorio (ESO) terán que estudar as distintas técnicas de reprodución asistida, os métodos anticonceptivos, as enfermidades de transmisión sexual e adquirir coñecementos sobre sexualidade humana en xeral, dentro do bloque de Promoción da Saúde que o Ministerio de Educación ten prevista que se imparta na materia de Bioloxía.
Así detállao o anexo ao proxecto de Real Decreto que definirá o currículo básico de ESO e Bacharelato, un documento ao que tivo acceso Europa Press e que será sometido a consideración das comunidades autónomas no que Educación detalla tanto a arquitectura de ambas as dúas etapas coma o contido, os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables das materias troncais.
O cuarto bloque de Bioloxía e Xeoloxía, destinado a Promoción da Saúde, inclúe entre os contidos que se deberán impartir "a sexualidade e reprodución humanas", os "cambios físicos e psíquicos na adolescencia", a "análise dos diferentes métodos anticonceptivos", as enfermidades de transmisión sexual, a "reposta sexual humana" e un capítulo de "sexo e sexualidade, saúde e hixiene sexual".
Estas directrices son moi similares ás que recollía o bloque de promoción da saúde da materia de Bioloxía coa lei de Educación anterior, que tamén prevía impartir coñecementos sobre saúde sexual e anticoncepción. Non obstante, aquela norma, elaborada por un goberno socialista, non prevía nesta materia a introdución de contidos sobre reprodución asistida.
O decreto proposto polo ministro José Ignacio Wert, considera este asunto dentro dos contidos a impartir en Bioloxía e establece como criterio de avaliación destes "recompilar información sobre as técnicas de reprodución asistida e de fecundación in vitro, para argumentar o beneficio que supuxo este avance científico para a sociedade".
Así mesmo, figura como criterio de avaliación "comparar os distintos métodos anticonceptivos, clasificalos sobre a base da súa eficacia e recoñecer a importancia dalgúns eles na prevención de enfermidades de transmisión sexual", xunto a "valorar e considerar a súa propia sexualidade e a das persoas que o rodean, transmitindo a necesidade de reflexionar, debater, considerar e compartir,".
En canto aos estándares de aprendizaxe que serán avaliables sobre estes contidos, o proxecto de Real Decreto inclúe discriminar os distintos métodos de anticoncepción humana, categorizar as principais enfermidades de transmisión sexual e argumentar sobre a súa prevención, e identificar as técnicas de reprodución asistida máis frecuentes.
Na descrición dos grandes obxectivos da materia de Bioloxía na ESO, o Ministerio de Educación fixa como meta que os alumnos "adquiran as capacidades e competencias que lles permitan coidar o seu corpo tanto a nivel físico como mental, así como valorar e ter unha actuación crítica ante a información e ante actitudes sociais que poidan repercutir negativamente no seu desenvolvemento físico, social e psicolóxico". "É importante que coñezan as actuacións que supoñan unha seguridade na súa vida diaria", sinala o texto oficial.

Ningún comentario:

Publicar un comentario