martes, 21 de abril de 2015

Un estudo do CCII confirma o pleno emprego para os profesionais da informática

Unha vez máis, confírmase o que xa se sabía: os estudos relacionados coa informática sitúanse hoxe en día entre as mellores opcións posíbeis da nosa mocidade cara ao ámbito do emprego. Cara a isto apunta, precisamente, o Estudo nacional sobre a situación laboral do dos profesionais do sector tecnoloxías da información, presentado a semana pasada en Madrid. O informe confirma a nivel estatal, como dixemos, o alto nivel de empregabilidade informática amosado por estudos xa feitos dende hai anos na nosa terra polo CPEIG e o CPETIG, ou polo presentado o ano pasado polos enxeñeiros en informática. Por certo que na presentación en Madrid participou o presidente do CPEIG, Fernando Suárez.
A investigación da que estamos a falar veu da man da Xunta de Goberno do Consello Xeral de Colexios Oficiais de Enxeñaría Informática (CCII, nas súas siglas en castelán), na que Suárez Lorenzo é vicepresidente primeiro. O documento está xa dispoñíbel na web do CCII.
O informe sinala entre outras cousas que os profesionais TIC españois están en niveis de pleno emprego, cunha inserción laboral do 94% dos titulados e profesionais enquisados. Sinálase tamén que a porcentaxe de ocupación entre homes e mulleres case non amosa diferenzas (94,2% fronte a 93,5%, respectivamente); que a medida que aumenta a idade, descende a ocupación, cun 96,3% de ocupados de ata 30 anos fronte un 91,1% maiores de 45 anos, e que a maior nivel de formación, máis ocupación.
Segundo o CCII, estes datos poñen de manifesto a oportunidade de emprego que supoñen as profesións TIC en todos os seus niveis de cualificación, na liña das previsións da Comisión Europea, e a importante porta para o mercado laboral que constitúen para a mocidade.
O perfil de profesional TIC que reflicte o estudo é o dun home de 37 anos con titulación superior relacionada coas TIC, traballador por conta allea con contrato fixo e a xornada completa, e cun salario medio que vai desde os 18.000 aos 30.000 euros ao ano. O estudo recolle tamén un elevado nivel de insatisfacción (61%), motivado sobre todo polo desexo de progresar na profesión cara a postos de maior responsabilidade e remuneración.
Os postos de traballo predominantes entre os enquisados son os de programador (20,9%), xefe de proxecto (20,7%) e analista, arquitecto ou similar (17,1%). Ademais, a meirande parte son empregados ou autónomos (59,2) e tamén son moitos os que teñen ao seu cargo un equipo de traballo (52,4%). Canto á mobilidade laboral, só un 34% das persoas enquisadas saíu da súa Comunidade Autónoma para atopar un posto de traballo, a metade delas na busca dun emprego mellor do que tiñan.
Nas conclusións do estudo, o CCII salienta a existencia de “extraordinarias oportunidades de desenvolvemento de políticas públicas e iniciativas sectoriais” nos ámbitos educativo e empresarial “para aproveitar este escenario”. E engádese: “As profesións TIC teñen un enorme potencial para España en todos os seus niveis” e constitúen “unha grande oportunidade para o emprego e unha dobre posibilidade de creación de riqueza pola súa contribución ao incremento da produtividade e da innovación”.
Polo que atinxe as cousas que fican por facer, o CCII sinala tamén a demanda de profesionais TIC altamente cualificados como “excelente motor de igualdade e fomento da incorporación das mulleres” a un “colectivo aínda moi masculinizado”. No informe apúntase pois á necesidade de pór en marcha máis e mellores accións orientadas especificamente ás mulleres para incidir nos devanditos obxectivos.
O estudo realizouse en outubro de 2014 a través dunha enquisa en liña entre máis de 3.000 titulados e profesionais TIC de todo o territorio estatal, agás as cidades de Ceuta e Melilla.
Como dixemos, os resultados do Estudo nacional sobre a situación laboral dos profesionais do sector das tecnoloxías da información veñen corroborar os datos obtidos polo Informe sobre a Situación Laboral das Enxeñarías en Informática realizado con anterioridade en Galicia, da man do Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia e o Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en Informática de Galicia. O informe xa reflectía a alta empregabilidade dos enxeñeiros galegos, cun 91,77% traballando.

Ningún comentario:

Publicar un comentario