mércores, 23 de decembro de 2015

Os titulados en Electrónica e Medicina son os que teñen unha maior taxa de emprego


Pola contra, en carreiras como Filoloxía Francesa ou Ciencias do Mar rexístranse os índices máis altos de desemprego

Os titulados en 2010 con maiores taxas de emprego en 2014 estudaron Enxeñería en Electrónica (98%), Licenciatura en Medicina (97,7%), Enxeñería en Automática e Electrónica Industrial (96,2%), Enxeñería Aeronáutica (96,0%) e Enxeñería Naval e Oceánica (94,6%), segundo revela a primeira enquisa do Instituto Nacional da Estatística (Ine) de Inserción laboral de Titulados 2014, publicada este martes.

Pola contra, os titulados con menor taxa de emprego estudaron Licenciatura en Filoloxía Francesa (50,6%), Diplomatura en Navegación Marítima (50,8%), Licenciatura en Filoloxía Arabe (51,4%), Licenciatura en Historia da arte (53,2%) e Licenciatura en Ciencias do Mar (54%).

Esta é a principal conclusión desta nova operación estatística, recollida entre setembro de 2014 e febreiro de 2015, que proporciona información sobre o proceso de transición da universidade ao mercado laboral da cohorte de titulados universitarios de primeiro e segundo ciclo e graduados universitarios do curso 2009-2010.

O número de titulados universitarios en España no curso académico 2009-2010 foi de 197.535 persoas, das que o 60,2% eran mulleres e o 39,8% homes. Por idade, o 59,1% tiña menos de 30 anos a 31 de decembro de 2014; o 24,9% entre 30 e 34 anos e o 16,0% 35 e máis anos. Un total de 1.766 tiñan unha discapacidade recoñecida superior ao 33%. Por tipo de universidade, o 85,8% estudou en universidades públicas e o 14,2% en privadas. Por rama de coñecemento, o 53,1% dos titulados realizou estudos de Ciencias Sociais e Xurídicas; o 22,5% de Enxeñería e Arquitectura; o 12% de Ciencias da Saúde. En todas as ramas houbo maioría de mulleres, excepto en Enxeñería e Arquitectura (29,0%), e a que tivo maior porcentaxe de mulleres foi Ciencias da Saúde (76,9%).

O 75,6% dos titulados universitarios en 2010 estaban ocupados en 2014. Menos da metade (43,2%) contaba con contrato permanente; o 33,9% con contrato temporal; o 12,0% tiña un contrato en prácticas, formación ou bolseiro; e o 10% era empresario ou traballador independente.

A TAXA DE PARO ALCANZA O 19,2%. En canto ao desemprego, a taxa de paro catro anos logo de titularse situábase no 19,2%. O desemprego afectaba máis aos máis novos (20,1% nos menores de 30 anos) fronte aos de 35 anos ou máis (15,1%) e ás mulleres (20,5%) respecto dos homes (17,2%). Do total de titulados no curso 2009-2010, 14.666 (7,4%) afirmaron que non traballaran desde que se titularon. Deles, máis da metade (58%) levaba buscando emprego máis de dous anos; o 9,2% entre un e dous anos; o 8,9% menos dun ano; e o 23,8% non buscara emprego desde a súa titulación. Os titulados universitarios con discapacidade presentaron unha taxa de emprego do 64,9%, 11 puntos inferior que os titulados sen discapacidade.

Ademais, a taxa de paro (24,3%) superou en cinco puntos á dos titulados sen discapacidade. Entre os titulados residentes no estranxeiro, a taxa de paro de en 2014 era do 16,1%, tres puntos menor que a dos que residían en España (19,5%). As taxas de paro máis baixas dos residentes no estranxeiro corresponderon a Alemaña (11,2%) e a países de América (14,6%).

ARTES E HUMANIDADES, A RAMA CON MÁIS DESEMPREGO. Por ramas de coñecemento, a dos titulados en 2010 que presentou unha maior taxa de emprego en 2014 foi a de Ciencias da Saúde (81,3%), seguida de Enxeñería e Arquitectura (80,8%). En canto ao desemprego, as taxas de paro máis elevadas déronse en Artes e Humanidades (28,0%) e en Ciencias (24,1%). Por tipo de universidade, os titulados nas universidades privadas tiñan unha taxa de paro sete puntos menor que os das públicas (13,1% fronte a 20,2%).

As menores diferenzas déronse nas ramas de Ciencias da Saúde (1,3 puntos) e en Enxeñería e Arquitectura (3,2 puntos). Ademais, a estatística reflexa que a porcentaxe de titulados asalariados cun contrato permanente era superior nas universidades privadas (48,8%) que nas públicas (42,2%). O 7,8% dos titulados universitarios do curso 2009-2010 ocupados traballaba no estranxeiro (9,7% homes e 6,4% mulleres) en 2014. Por idade, o 9,2% dos titulados menores de 30 anos ocupados traballaban fóra de España fronte ao 7,7% do grupo de idade de 30 a 34 anos e o 3% para os de 35 e máis anos.

ENFERMEIROS E LICENCIADOS EN ADE NO ESTRANXEIRO. Entre os que traballaban fóra de España en 2014, máis da metade (56,9%) era asalariado con contrato permanente; o 26,2% tiña contrato temporal; o 8,7% contrato en prácticas, formación ou bolseiro; e o 7,9% era empresario ou traballador independente A maioría dos que contaban cun emprego en 2014 no estranxeiro procedían da rama de Enxeñería e Arquitectura (4.394).

En termos relativos, a maior porcentaxe presentábao a rama de Artes e Humanidades, co 14,1%. As titulacións con maior número de ocupados fóra de España eran Diplomatura en Enfermería, Licenciatura en Administración e Dirección de Empresas e Arquitectura.

MÁS CONTRATOS INDEFINIDOS EN CRIMINOLOGÍA E INFORMÁTICA. Por titulacións, os licenciados en Criminología e os graduados en Enxeñería Informática eran os que presentaban maiores porcentaxes de contratos permanentes (88,7% e 73,6%, respectivamente). Pola contra, os mestres en Educación Musical e os graduados en Turismo rexistraron as maiores porcentaxes de contratos temporais (70,8% e 61,9%, respectivamente). En contratos en prácticas destacaban os licenciados en Medicamento e en Bioquímica (87,2% e 57,9%, respectivamente), mentres que os graduados en Administración e Dirección de Empresas e os diplomados en Podoloxía tiveron as maiores porcentaxes de empresarios ou traballadores autónomos (66,4% e 59,4%).

SOBRECUALIFICACIÓN. O Ine sinala que tres de cada catro titulados universitarios do curso 2009-2010 ocupados en 2014 consideraban que estaban a desenvolver no seu traballo tarefas propias dun titulado universitario (incluído doutoramento e postdoctorado), mentres que o 11,3% afirmaba que o nivel máis apropiado era o de titulado en Formación Profesional de Grao Superior e o 7,2% o de estudos de Bacharelato ou Formación Profesional de Grao Medio. Por sexo, o 77,3% dos homes e o 72,9% das mulleres opinaban que o seu posto de traballo axustábase ao seu nivel de formación universitaria; por tipo de universidade, o 73% dos que estudaron nunha pública e o 84,2% dos que o fixeron nunha privada sostiña que o seu posto de traballo axustábase ao seu nivel de formación.

CANTO TARDAN EN ATOPAR O SEU PRIMEIRO EMPREGO. O 92,6% dos titulados universitarios do curso 2009-2010 tivo algún traballo desde que finalizou os estudos. Máis da metade dos que traballaron algunha vez estaba a facelo aos tres meses de finalizar os estudos. O 29,3% fíxoo mentres estudaba e continuou máis de seis meses nese emprego e o 24,7% tardou menos de tres meses en atopar o seu primeiro emprego. Os homes tardaron menos en atopar o seu primeiro emprego que as mulleres, xa que o 57,8% dos que traballaron algunha vez estaba xa o facía mentres estudaba ou tardou menos de tres meses en atopar o seu primeiro emprego, fronte ao 51,4% das mulleres

RESULTADOS POR CC AA. Atendendo á situación laboral en 2014 dos titulados universitarios do curso 2009-2010, as maiores taxas de emprego observábanse en Cataluña (82,8%), Baleares (81,1%) e Aragón (80,9%). Pola contra as menores déronse en Canarias (66,9%), Andalucía (67,5%) e Estremadura (69,1%). A maior porcentaxe dos titulados que traballaban na mesma comunidade na que estudaron dábase en 2014 en Baleares (91,2%) e o menor en Comunidade Foral de Navarra (47,7%).

Ningún comentario:

Publicar un comentario