venres, 18 de decembro de 2015

Os soldos continúan estancados en Galicia

A pesar dos enunciados de recuperación e dalgunhas boas cifras macroeconómicas rexistradas no último ano, semella que esa recuperación está tardando en chegar á base da sociedade, por exemplo a través dun incremento dos salarios. A Enquisa Trimestral de Custe Laboral do INE sinala que o custe salarial total (que comprende salario base, complementos salariais, pagamentos por horas extraordinarias, pagos extraordinarios e pagamentos atrasados, medidos en termos brutos) permanece estancado en Galicia dende hai tres anos. De feito, os datos do INE amosan mesmo un descenso no custe salarial medio en Galicia dun 2% en relación a xuño e dun 0,05% con respecto a hai 12 meses.
Os salarios acadaran un nivel máximo ao longo do 2011 (1.623 euros no terceiro trimestre) e caeron con forza no 2012. Iniciaron nese momento unha tímida tendencia de crecemento, que nos últimos 12 meses se invertiu, volvendo a caer en Galicia o custe salarial medio. No conxunto do Estado a evolución é semellante, aínda que na nosa comunidade foi maior tanto o descenso de 2012 coma o ascenso de 2013. Dende entón, mentres que no conxunto de España o custe salarial experimenta unha pequena suba (+0,3% no último ano), en Galicia a evolución é negativa (-0,05%). Aínda que é certo que o Índice de Prezos ao Consumo permanece igualmente estancado, o conxunto de asalariados e asalariadas perdeu poder adquisitivo ao longo da crise económica e estes datos amosan que non o están a recuperar.

Analizando os datos por comunidades autónomas, vemos que só hai outros cinco territorios nos que o custe salarial descendeu nos últimos doce meses (Castilla-La Mancha, Navarra, Euskadi, Andalucía e Extremadura). Ademais, podemos observar que Galicia segue a ser unha das autonomías con salarios máis baixos por traballador/a e tamén por hora traballada. En canto ao custe salarial total, está máis de 200 euros por debaixo da media española (1.602 fronte a 1.810 euros) e só supera á Comunitat Valenciana, Extremadura, Canarias e Castilla-La Mancha. En canto ao salario por hora de traballo, Galicia é cuarta pola cola, só por diante de Estremadura, Canarias e Illes Balears, dous euros por debaixo da media española (12,76 fronte a 14,87).  

Evolución do custe salarial en Galicia

Ningún comentario:

Publicar un comentario