mércores, 23 de novembro de 2016

Circular para as APAS e as familias sobre a folga de estudantes do próximo 24 de novembro

O próximo 24 de novembro convocouse unha folga de estudantes contra as reválidas polo Sindicato de Estudantes e algunhas organizacións estudantís. A convocatoria é para o alumnado de 3º da ESO en diante, ameazado coas devanditas reválidas e que soporta diariamente nos seus centros educativos a implantación da LOMCE e os recortes que se impuxeron, atacando con todo iso o seu dereito á educación.
No artigo 8 da Lei Orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do Dereito á Educación (segundo a redacción dada por LÓEA, que non foi modificada pola LOMCE), estipúlase que: “Nos termos que establezan as Administracións educativas, as decisións colectivas que adopten os alumnos, a partir do terceiro curso da educación secundaria obrigatoria, con respecto á asistencia a clase non terán a consideración de faltas de conduta nin serán obxecto de sanción, cando estas fosen resultado do exercicio do dereito de reunión e sexan comunicadas previamente á dirección do centro.” E recentes sentenzas xudiciais avalaron a necesidade de respectar este dereito do alumnado.
O anterior significa que, naqueles centros nos que se celebraron reunións legalmente convocadas polo alumnado e de cuxo resultado se derivaron e comunicado acordos colectivos de non asistencia a clase do alumnado de 3º da ESO en diante, neste caso o día 24 de novembro (xa sexa de forma total ou parcial, posto que a norma non obriga a un formato determinado), non se poderán considerar faltas de conduta nin poderán ser sancionadas de ningún xeito. Por tanto, se os condicionantes anteriores cúmprense, non poderá prohibirse nin dificultarse o exercicio deste dereito, comunmente coñecido como de folga de estudantes, por parte de ninguén. Nese sentido, se se recibisen circulares ou documentos por parte da Administración educativa ou de calquera outra instancia ou persoa, indicando algo en contra do especificado anteriormente, deberá poñerse en contacto inmediato da Asociación de Pais e Nais do centro educativo e, se existise, da Asociación do Alumnado, rexeitando calquera documento que vulnere a norma e, se fose o caso, realizando as accións legais oportunas para defender o lexítimo exercicio deste dereito.
Para todo aquel alumnado onde as condicións mínimas esixidas non se deron, o dereito a inasistencia a clase de forma colectiva non é posible. Con todo, si que o é de forma individual, pero iso esixe que sexan os seus pais, nais ou titores os que xustifiquen as súas ausencias, de maneira que dita xustificación evite consecuencias non desexadas. Para facilitarvos a xustificación destas inasistencias individuais, proporcionámosvos o persoal que podedes usar, como en anteriores ocasións, de maneira que non exista reparo algún a que dita inexistencia póidase producir.

Ningún comentario:

Publicar un comentario