martes, 3 de maio de 2016

Educación modifica tamén o exame de reválida en secundaria

A proba á que se enfrontarán os estudantes de 15 e 16 anos a partir de 2017 non será tipo test nin se deberá realizar o mesmo día en toda España.

O exame de reválida que deberán facer de forma obrigatoria todos os alumnos de 4º da ESO a partir de 2017 tamén vai cambiar. O Ministerio de Educación, que xa rectificou hai uns días os requisitos do novo exame de Selectividade, rebaixou agora as condicións doutra das polémicas probas ás que, neste caso, enfrontaranse os alumnos de 15 e 16 anos e que terán que aprobar para obter o título. O exame que ultima o equipo en funcións do ministro Íñigo Méndez de Vigo non será tipo test, non se fará na mesma data en toda España nin incluirá 350 preguntas.
O PAÍS accedeu aos borradores de real decreto e da orde que regula as reválidas de secundaria e bacharelato incluídas na Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE). A diferenza do plan que deseñou o exministro José Ignacio Wert, a normativa que ultima o ministro en funcións, Méndez de Vigo, non prevé que o exame se faga o mesmo día en toda España tampouco en secundaria.
A semana pasada, Méndez de Vigo presentou á conferencia de reitores CRUE as características principais das reválidas de bacharelato que substitúen en 2017 á Selectividade e introduciu cambios e cesións respecto dos plans do seu predecesor que, na práctica, déixana case igual que a actual proba de acceso á Universidade.
Os borradores do real decreto e da orde que regulan ambas as probas cambia tamén algunhas das características da reválida de secundaria, igual que pasou coa de bacharelato que Educación negociou cos reitores. Incluirá cuestionarios para determinar o contexto socioeconómico dos alumnos.
O ministerio establecerá os contidos da proba e a marxe temporal no que deberán ser realizadas e as comunidades autónomas serán as que as poñan en marcha, redacten as preguntas, concreten as datas de cada convocatoria e a revisión das cualificacións.
O 30% da nota final
Os estudantes deberán superar o exame para obter o título de graduado en secundaria e de bacharel en bacharelato, aínda que este aspecto non se aplicará na primeira convocatoria de 2017. Os resultados desa proba contarán un 30% para a súa nota final mentres o outro 70% corresponderá ás notas obtidas ao longo do ciclo. No caso de bacharelato, as porcentaxes serán 40% e 60%, respectivamente. Os alumnos poderán repetir a proba se suspenden e tamén se queren subir nota. Para iso, contémplanse cada curso unha convocatoria ordinaria e outra extraordinaria.

Reunión sobre secundaria, non sobre primaria

O ministerio convocou ás comunidades autónomas a unha conferencia sectorial o próximo 13 de maio para debater sobre as ordes que regulan as reválidas de secundaria e bacharelato previstas a partir de 2017. As rexións gobernadas polo PSOE pediran de forma urxente unha reunión conxunta para debater doutras probas, as avaliacións externas de sexto de primaria previstas xa a partir deste mes de maio. Educación argumenta que xa se debateu sobre elas en agosto. Oito comunidades manifestaron que non farán os exames: Cantabria, Estremadura, Castela-A Mancha, Canarias, Cataluña, País Vasco, Navarra e Aragón.
O exame de secundaria centrarase nas materias troncais e avaliará as seguintes competencias, segundo os borradores: comunicación lingüística, competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, competencia dixital, aprender a aprender, competencias sociais e cívicas, sentido de iniciativa e espírito emprendedor, e conciencia e expresións culturais.
Unha comisión, presidida por representantes do ministerio, deberá propoñer cada ano “as características, o deseño e os contidos das probas e de avaliar a súa realización”, segundo o borrador do real decreto, que sinala que se asegurará “a participación de todas as Comunidades Autónomas, así como das universidades no grupo técnico que trate da avaliación final de bacharelato” aínda que destes últimos engade que irán á reunión “con voz pero sen voto”. O borrador sinala que a corrección a fará profesorado “do sistema educativo español”, sen determinar se serán docentes funcionarios.
Limitación aos 'ránkings'
O proxecto de orde ministerial recolle tamén unha limitación aos polémicos ránkings, as clasificacións de colexios e institutos en función dos resultados dos alumnos na proba ás que deixaba a porta aberta a LOMCE. O ministerio rectificou e incluíu esta limitación na norma que regula as probas de primaria para Ceuta e Melilla despois de que o Consello Escolar do Estado instáselle a facelo. E volve facelo no marco xeral das probas de secundaria e bacharelato.
No borrador da orde queda recolleito que os resultados “serán postos en coñecemento da comunidade educativa do propio centro, sen que poidan utilizarse en ningún caso para a elaboración de clasificacións de centros docentes”.
O ministerio debe mostrar agora os borradores ás comunidades autónomas, ás que convocou o próximo 13 de maio a unha conferencia sectorial, e consultará tamén ao Consello Escolar do Estado antes da súa aprobación para que elabore un ditame.

Ningún comentario:

Publicar un comentario