xoves, 19 de maio de 2016

FECCOO, FETE-UXT, STEs e CEAPA presentan un voto particular conxunto no Consello Escolar esixindo a retirada das reválidas de ESO e Bacharelato

O Goberno levou ao Consello Escolar do Estado os proxectos de desenvolvemento das reválidas a pesar de que o Congreso aprobara con anterioridade a paralización da LOMCE.
O Goberno demostra que se pode empeorar a LOMCE no desenvolvemento dos seus regulamentos. Os textos que pasaron o trámite do Consello Escolar do Estado promoven probas de ata cinco días de duración, que avalíen todas as competencias crave e todos os estándares de aprendizaxe das materias examinadas. O ditame do Consello Escolar, máximo órgano consultivo en materia de educación, considera excesivo o volume das reválidas e sen precedentes nos países europeos, polo que non hai modelos acreditados en que basearse.
Aínda que as declaracións do ministro deron a entender que se modifican algúns preceptos en relación ao acceso á universidade, a súa proposta ratifica a LOMCE, suprimindo as Probas de Acceso á Universidade (PAU) e permitindo que cada unha delas estableza exames e criterios de admisión distintos. Ademais, introduce desigualdade no uso das reválidas como criterio de acceso en relación cos estudos previos do alumnado e redacta de maneira confusa e contraditoria os preceptos sobre esta cuestión.
Os conselleiros e conselleiras da Confederación Española de Asociacións de Pais e Nais de Alumnos (CEAPA) e os sindicatos de ensino FECCOO, FETE-UXT e STEs presentaron voto particular conxunto no Consello Escolar do Estado esixindo a retirada do Proxecto de Decreto e da Orde Ministerial que desenvolven as reválidas. É coñecida a nosa posición contraria a estes exames desenvolvidos na LOMCE. Consideramos, ademais, que o Goberno non está lexitimado para desenvolver a LOMCE:
•    Porque o Congreso aprobou unha Proposición de Lei para paralizar o seu desenvolvemento.
•    Porque utiliza o regulamento para ditar normativa básica de calado político sen pasar polo Parlamento.
•    Porque os gobernos en funcións non poden actuar salvo no caso de que concorran as condicións de interese xeral e urxencia, cousa que non ocorre neste caso.
•    Porque o alumnado suxeito a estas avaliacións externas non cursaría os mesmos programas, visto que o Goberno foi incapaz de facer aplicar a norma de forma homoxénea, tanto pola falta de consenso como pola súa mala factura técnica.
Estas organizacións tamén presentaron voto particular esixindo a retirada do Real Decreto de Bolsas e o Real Decreto que modifica o acceso e a admisión á Formación Profesional, posto que ambos xeran desigualdade e lesionan o dereito á educación.

Ningún comentario:

Publicar un comentario