mércores, 25 de maio de 2016

O risco de pobreza medrou en Galiza 4 puntos en só un ano

DOUS DE CADA DEZ GALEGOS
Sitúase no 19,4%, segundo a enquisa do INE.

A taxa de risco de pobreza medrou en Galiza nun só ano en 4 puntos, situándose no 19,4% en 2015, segundo recolle a enquisa de condicións de vida que vén de publicar o INE (Instituto nacional de estatística). Isto é, dous de cada dez galegos están en risco de pobreza. Ataxa, porén, está por baixo da media espoañola, que é do 22%.
O inquérito do INE indica que un de cada catro fogares galegos non ten capacidade económica para facer fronte a gastos imprevistos, mentres que o 7% das familias recoñecen “retrasos” nos pagamentos relacionados coa vivenda principal e un 7,1% falan de “moita dificultade” para chegar a fin de mes.
O ingreso medio anual neto por persoa en Galiza, sempre en base a este estudo do INE, foi en 2014 de 10.235 euros, o que supón que minguou un 0,2% a respeito do exercicio precedente e sitúase case un 2% por baixo da media española.
A Rede europea contra a pobreza afirmab a afinais do ano pasado, que 151.000 galegos viven en “privación material severa”. É dicer, que non poden facer fronte a catro dos nove conceptos de consumo básico definidos a nivel europeo (retrasos pagamento hipoteca, retrasos pagamento auga ou luz, non poder comer carne ou peixe cada dous días,...) O 5,5% d@s galeg@s entrarían nesta categoría, indica a Rede europea. A porcentaxe máis alta desde o inicio da crise, cando eran o 3,4 por cento. Ademais, case o 15% da poboación menor de 60 anos que reside en Galiza vive en fogares con baixa intensidade de emprego.
O 'risco de pobreza' é un indicador que mide a desigualdade, non a pobreza absoluta. Indica, así, cantas persoas teñen uns ingresos moi baixos a respeito do conxunto da poboación.

Ningún comentario:

Publicar un comentario