luns, 12 de decembro de 2016

Os cambios nas 'reválidas' da LOMCE entran en vigor este domingo

Durarán ata que se aplique unha nova lei resultante do pacto educativo

O real decreto lei que modifica o calendario de aplicación da Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) para introducir cambios nas avaliacións finais, entra en vigor este domingo 11 de decembro. O Goberno elimina así os efectos académicos das probas, a de Primaria e ISO pasa a ser mostral e a de Bacharelato só a realizarán os que queiran acceder a Universidade.
Así o establece o texto publicado este sábado 10 de decembro no Boletín Oficial do Estado, que recolle Europa Press, despois de que o Consello de Ministros o aprobase un día antes. Con este real decreto-lei, non só cambia a disposición final quinta da LOMCE, relativa ao seu calendario de implantación, senón que tamén modifica tres reais decretos -o que regula os currículos de ISO e Bacharelato e os dous de avaliacións finais-.
Segundo indicou o ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, na rolda de prensa posterior ao Consello de Ministros, esta nova normativa deberá ser convalidada polo Congreso dos Deputados. No Parlamento, os grupos políticos poderán solicitar que o texto se tramite como proxecto de Lei para poder introducir cambios neste.
Así mesmo, o Executivo sinala na norma que os cambios nas chamadas 'reválidas' permanecerán "ata a entrada en vigor da normativa resultante do Pacto de Estado Social e Político pola Educación".
PRINCIPAIS CAMBIOS
A avaliación de 6º de Primaria será mostral e non censal, de maneira que as comunidades autónomas elixirán unha serie de centros para facer esta proba e non terán que realizala todos os alumnos obrigatoriamente como o curso pasado cando se realizou por primeira vez. Non obstante, o decreto-lei sinala que isto non impide para que se algunha administración autonómica quere someter a todos os seus estudantes á avaliación, o poida facer.
A avaliación final da ESO tamén será mostral, participando unicamente nela o alumnado matriculado en 4º que fose seleccionado pola Administración educativa; limitarase ás materias troncais xerais do último curso e non ás de toda a etapa, non terá efectos académicos nin os resultados constarán no expediente académico do alumno examinado.
A 'reválida' de 2º Bacharelato só a terán que realizar os alumnos que queiran ir á Universidade porque esta proba substitúe á antiga Selectividade. Non terá outros efectos académicos que os do acceso ás ensinanzas de Grao e limitarase ás materias troncais xerais do último curso e as materias troncais de opción para subir nota, e non ás de 1º e 2º como establece a LOMCE.
A NOVA SELECTIVIDADE
As características, datas e contidos destas probas regularanse a través dunha orde ministerial, que se atopa en fase de borrador, o contido do cal o debaterá a próxima semana a comunidade educativa no Consello Escolar do Estado, órgano consultivo polo que ten que pasar toda a normativa en materia de ensino.
Non obstante, este decreto inclúe algúns aspectos da 'reválida' de Bacharelato. A cualificación obtida na proba que realicen os alumnos que queiran acceder á universidade será a media aritmética das cualificacións numéricas de cada unha das materias xerais do bloque de materias troncais expresada nunha escala de 0 a 10 con dúas cifras decimais e redondeada á centésima. Esta cualificación deberá ser igual ou superior a 4 puntos, para que poida ser tida en conta no acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao.
A cualificación para o acceso a estudios universitarios deste alumnado calcularase ponderando, como ata agora, un 40% a cualificación da proba sinalada no parágrafo anterior e un 60% a cualificación final da etapa. O resultado desta ponderación ten que ser igual ou superior a 5 puntos para entrar á Universidade.
A cualificación obtida en cada unha das materias de opción do bloque de materias troncais da proba sinalada anteriormente poderá ser tida en conta para a admisión ás ensinanzas universitarias oficiais de Grao cando teña lugar un procedemento de concorrencia competitiva.
As administracións educativas, en colaboración coas Universidades, que asumirán as mesmas funcións e responsabilidades que tiñan en relación coas Probas de Acceso á Universidade, organizarán a realización material da proba sinalada no parágrafo anterior para o acceso á Universidade. Non obstante, cada administración educativa poderá delimitar o alcance da colaboración das súas universidades na realización da proba.
TÍTULOS DISO E BACHARELATO DENDE FP E FP BÁSICA
O decreto tamén regula outro dos acordos alcanzados entre o Ministerio de Educación e as comunidades autónomas relativos aos títulos diso e Bacharelato. Así, establece que os alumnos que se atopen en posesión dun título de Técnico ou de Técnico Superior de Formación Profesional ou de Técnico das Ensinanzas Profesionais de Música ou de Danza poderán obter o título de Bacharel cursando e superando as materias xerais do bloque de materias troncais da modalidade de Bacharelato que o alumno elixa.
Ademais, os alumnos que obteñan un título de Formación Profesional Básica poderán obter o título de Educación Secundaria Obrigatoria, sempre que, na avaliación final do ciclo formativo, o equipo docente considere que alcanzaron os obxectivos da Educación Secundaria Obrigatoria e adquiriron as competencias correspondentes.

Ningún comentario:

Publicar un comentario