xoves, 15 de decembro de 2016

O gasto en innovación tecnolóxica diminuíu un 1,2% en Galicia, ata os 461 millóns

O gasto en innovación tecnolóxica en Galicia no ano 2015 supuxo o 3,4% do total estatal, segundo os datos publicados polo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O gasto en innovación tecnolóxica diminuíu un 1,2% en Galicia no ano 2015, ata os 461,17 millóns de euros, o que supón o 3,4% do total do gasto a nivel nacional, segundo os datos publicados este xoves polo Instituto Nacional de Estatística (INE). Así mesmo, no período 2013-2015, Galicia contou cun 26,7% de empresas innovadoras de 10 ou máis asalariados, unha cifra lixeiramente inferior ao 28,5% da media estatal. Así, o 12,6% das empresas rexistraron innovacións tecnolóxicas, mentres que o 21,7% emprenderon innovacións non tecnolóxicas.
A nivel estatl, o gasto en innovación tecnolóxica alcanzou os 13.674 millóns de euros no ano 2015, o que supuxo un incremento do 5,5% respecto ao ano anterior. Esta cifra representou o 1,7% da cifra de negocios das empresas de 10 ou máis asalariados con gasto en innovación tecnolóxica.
Entre as actividades para a innovación destacaron as de I+D interna (que representaron o 48,4% do total do gasto en actividades para a innovación tecnolóxica), as de Adquisición de maquinaria, equipos, hardware ou software avanzados (19,8% do total) e as de I+D externa (17,2%).
Por sectores, o gasto aumentou un 8,3% nos servizos e un 3,4% na industria no ano 2015. Pola contra, diminuíu un 13,4% na construción e un 8,5% na agricultura. Por ramas de actividade, as empresas de servizos de I+D representaron a maior porcentaxe do total do gasto en innovación tecnolóxica (cun 13,0%), seguidas polas empresas de vehículos de motor (10,0%) e as de actividades financeiras e de seguros (9,6%).
COMUNIDADES
En canto ás comunidades autónomas, as que tiveron maior gasto foron a Comunidade de Madrid (38,0% do total nacional), Cataluña (24,3%) e País Vasco (9,5%). Pola contra, caeu deforma significativa en Extremadura, Castilla e León, Aragón, Ceuta e Melilla.
O 28,5% das empresas españolas de 10 ou máis asalariados foron innovadoras no período 2013-2015 tendo en conta tanto as innovacións tecnolóxicas (de produto ou proceso), como as non tecnolóxicas (organizativas ou de comercialización). Por áreas de actividade, as que tiveron maior porcentaxe de empresas innovadoras no sector industria foron as industrias do petróleo (co 87,5%), farmacia (79,5%) e construción aeronáutica e espacial (68,4%).
No sector servizos destacaron as ramas de servizos de I+D (co 82,2% de empresas innovadoras), programación, consultoría e outras actividades informáticas (57,1%) e telecomunicacións (53,5%).
Respecto ás innovacións tecnolóxicas, o 12,8% das empresas españolas de 10 ou máis asalariados foron innovadoras de produto ou proceso no período 2013-2015. Pola súa banda, as empresas con innovacións tecnolóxicas ou con innovacións tecnolóxicas en curso ou non exitosas (EIN) representaron o 14,9%.
INNOVACIÓN DE PRODUTO
A innovación de produto no período 2013-2015 representou o 35,4% das vendas das empresas innovadoras de produto en 2015. Esta porcentaxe analízase no 16,8% considerando os produtos que representaron unha novidade para o mercado e o 18,5% se se consideran os produtos que unicamente foron novidade para a empresa.
Pola súa banda, a cifra de negocios debida a produtos sen alterar ou lixeiramente modificados significou o 64,6% do total da cifra de negocios das empresas innovadoras de produto.
As ramas con maior porcentaxe de empresas innovadoras tecnoloxicamente no sector industrial foron industrias do petróleo (co 87,5%), farmacia (67,0%) e outro equipo de transporte (58,4%). Nos servizos, destacaron as áreas de servizos de I+D (67,9% de empresas tecnoloxicamente innovadoras), programación, consultoría e outras actividades informáticas (41,1%) e telecomunicacións (38,4%).
As comunidades autónomas que presentaron maiores porcentaxes de empresas con innovacións tecnolóxicas durante o período 2013-2015 foron País Vasco (un 20,1% das súas empresas introduciron innovacións tecnolóxicas no devandito período), La Rioja e Comunidade Foral de Navarra (ambas as dúas cun 16,6%).

Ningún comentario:

Publicar un comentario