venres, 28 de febreiro de 2014

A Valedora do pobo afirma que os recortes "pasaron factura" á educación

Pide recursos para implantar a LOMCE e profesores suficientes e ben formados.

A Valedora do pobo, Soledad Becerril, afirma que as restricións presupostarias "pasaron factura" ao sistema educativo en 2013 en todos os seus niveis: instalacións educativas, axudas a alumnos e familias, servizos complementarios de comedor e transporte, atención ás necesidades educativas especiais, entre outros.
No informe anual correspondente ao exercicio 2013 presentado este xoves no Congreso e Senado, este organismo indica que a situación do sistema educativo motivou actuacións por parte do Valedor do pobo en cuxa resolución final "se topou frecuentemente coas limitacións presupostarias".
Así mesmo, o documento alerta do incremento das queixas polos prezos públicos nas universidades, o endurecemento dos requisitos académicos para o acceso ás bolsas e axudas ao estudo ou os cambios no Programa Erasmus co curso xa empezado. Esta institución apunta que estas cuestións son tamén reflexo das restricións económicas, que "conviría aliviar" na medida que a evolución da economía o permita.
En canto á Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE), a Valedora do pobo pide que se destinen recursos abondo, como condición "imprescindible" para que a reforma alcance os seus obxectivos. Así mesmo, advirte da necesidade de apostar polo servizo público educativo, adaptar as instalacións, refacer a programación académica e lectiva, renovar os materiais didácticos e dotar ao sistema de profesorado suficiente e axeitadamente formado.

BARRACÓNS, PAIS EN PARO Y ACOSO ESCOLAR 

De novo, no documento de 2013, a institución que dirixe Soledad Becerril advirte do uso de instalacións precarias ou barracóns nalgunhas autonomías, como Comunidade Valenciana ou Aragón. No primeiro dos casos, a institución advirte de que esta administración non achegou información que permita coñecer cando se van construír instalacións definitivas.
Ante esta situación, este organismo estuda a posible realización de novas actuacións de oficio para coñecer o grao de cumprimento polas administracións educativas das previsións que manifestaron en 2010 e 2011 para substituír os barracóns por aulas axeitadas.
En canto aos distintos sistemas de admisión de alumnos, a Valedora do pobo advirte de que na Comunidade de Madrid non se teña en conta a situación dos pais no paro no acceso dos nenos ao primeiro ciclo de Educación Infantil, o que levou aos cidadáns a formular numerosas queixas. A institución solicitou ao Goberno madrileño que modificase esta cuestión e a adaptase á situación social actual, pero este eludiu tal recomendación.
O informe detense este ano no acoso escolar, malia que non estea relacionado coa ordenación académica das ensinanzas. Tal e como advirte, rexistráronse queixas cuestionando a inexistencia de previsións que impidan o acceso de alumnos responsables de acoso aos consellos dos centros escolares. Tamén afirma que o tratamento destes episodios ten que estar dirixido a lograr que a violencia é "reprobable" e depara "consecuencias negativas" aos agresores.

RETROCESO EN AXUDAS A LIBROS DE TEXTO

Os datos achegados polas administracións educativas ao longo do ano 2013, permitiron ao Valedor do pobo constatar o "importante retroceso" experimentado nos fondos destinados á gratuidade dos libros de texto no ensino obrigatorio, así como no número de beneficiarios. As distintas medidas adoptadas polas CC.AA. levaron a Becerril a advertir de "diferenzas de trato que non parecen aceptables".
As Probas de Acceso á Universidade no curso 2013-2014 volveron presentar dificultades no informe de 2013, que xa se mencionaron nos anteriores, moitas delas ocasionadas pola mantida descoordinación, entre as distintas universidades, das datas nas que finalizan os procesos de selección respecto das do inicio do curso académico.
Estas dificultades agrávanse cando se trata do acceso a estudos de gran demanda, como os do grao de Medicina. Segundo datos chegados a esta Institución, algunhas universidades deron por concluído o procedemento de admisión a estes estudos e iniciaron o curso sen ofrecer todas as prazas vacantes aos numerosos estudantes que se encontraban en lista de espera.

"PREOCUPACIÓN" POLO NOVO SISTEMA DE BOLSAS 

A inclusión de requisitos académicos máis estritos nas convocatorias de bolsas e axudas estatais para realizar estudos postobrigatorios no curso 2012- 2013 respecto ás anteriores, e a "progresiva diminución" de axudas públicas para o estudo do ensino superior foron dúas cuestións repetidamente postas de manifesto en numerosas queixas presentadas en 2013, segundo o documento.
A Valedora do pobo expresou á Secretaría de Estado de Educación a súa "preocupación" sobre os efectos que as novas esixencias puidesen ter sobre os alumnos que accederon ás universidades, ou aspiraban a acceder, de acordo cos requisitos anteriores, tendo en conta que terían organizado os seus estudos para alcanzar uns obxectivos académicos que, de acordo coas novas regras, non lles darían dereito a obter bolsas para o próximo curso ou provocarían que se lles obrigase á devolución das xa obtidas.
A tramitación das solicitudes de bolsas e axudas ao estudo personalizadas foron obxecto un ano máis de queixas, pois nunha porcentaxe elevada de casos, se resolven ao longo dos cinco primeiros meses do ano posterior á convocatoria de bolsas, o que dá lugar a que as resolucións se produzan cando xa se encontra avanzado o curso para o que estas se conceden, "incumprindo, polo menos parcialmente, a finalidade protectora que as bolsas e axudas leva consigo", subliña o informe.

Ningún comentario:

Publicar un comentario