luns, 28 de abril de 2014

ORDE do 21 de abril de 2014 pola que se regulan as axudas económicas para atención da primeira infancia en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos a través do programa Cheque infantil, e se procede á súa convocatoria.

Artigo 1. Obxecto
Esta orde ten por obxecto a regulación do proceso de concesión de axudas económicas e a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, para a atención de nenas e nenos de 0 a 3 anos en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos.
Artigo 2. Tipo de axuda
1. A axuda convocada consiste nunha cantidade mensual para contribuír ao pagamento do importe da praza nunha escola infantil 0-3 non sostida con fondos públicos, ás persoas solicitantes con nenas e nenos entre 0 e 3 anos a cargo, por un período máximo de 11 meses.
2. A contía da axuda estará en función da renda per cápita da unidade familiar, de acordo co cadro seguinte, e non pode superar en ningún caso o custo da praza:
DOG 79

Ningún comentario:

Publicar un comentario