mércores, 30 de maio de 2012

ORDE do 16 de maio de 2012 pola que se procede á ampliación dos importes para o financiamento das axudas para a adquisición de libros de texto, materiais curriculares e material didáctico e complementario destinadas ao alumnado matriculado en centros sostidos con fondos públicos no curso escolar 2011/2012 en 1.º, 2.º, 5.º e 6.º de educación primaria, 1.º e 3.º de educación secundaria obrigatoria e en educación especial.

30 maio
Mediante a Orde do 13 de maio de 2011 (Diario Oficial de Galicia do 31 de maio), a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria convocou axudas para a adquisición de libros de texto, materiais curriculares e material didáctico e complementario destinadas ao alumnado matriculado, no curso escolar 2011/2012, en centros sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, en 1.º, 2.º, 5.º e 6.º de educación primaria, 1.º e 3.º de educación secundaria obrigatoria e en educación especial.
O artigo 17 desta orde establece que estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.05.423A.780.0, por importe total de 9.062.463 euros para o ano 2011, e na contía de 150.000 euros para o ano 2012, podéndose ampliar, se fose o caso, os ditos importes.
Mediante a Orde do 5 de decembro de 2011 (Diario Oficial de Galicia do 15 de decembro), procédese a incrementar o importe en 2.948.602,72 euros, para esta mesma finalidade e con cargo á aplicación orzamentaria 09.05.423A.780.0.
Tendo en conta que estas axudas no están sometidas ao réxime de concorrencia competitiva, e que o importe asignado non é suficiente para atender os compromisos adquiridos ao abeiro da convocatoria, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

DISPÓN:

Artigo único. Incrementar o importe para financiar as axudas para a adquisición de libros de texto, materiais curriculares e material didáctico e complementario destinadas ao alumnado matriculado en centros sostidos con fondos públicos no curso escolar 2011/2012 en 1.º, 2.º, 5.º e 6.º de educación primaria, 1.º e 3.º de educación secundaria obrigatoria y en educación especial, en tres mil novecentos oitenta e tres con trinta e cinco euros (3.983,35 euros), de acordo co establecido no artigo 17 da Orde do 13 de maio de 2011 (Diario Oficial de Galicia do 31 de maio).
Ningún comentario:

Publicar un comentario